Brilmode • Contactlenzen • Oogmeting

Privacybeleid

Van der Geest Optiek (‘wij’, ‘ons’, ‘onze’), is de eigenaar van de website www.vandergeestoptiek.com (de ‘Website’). Wij zetten ons in voor de bescherming van de privacy van onze klanten en online gebruikers (‘jij’, ‘je’, ‘jouw’, ‘u’, ‘uw’). Dit Privacybeleid beschrijft hoe we omgaan met de persoonsgegevens die we verwerken via onze Website, via onze winkel en via de diensten die op de bovengenoemde platvormen worden aangeboden (de ‘Diensten’). Dit Privacybeleid is dus van toepassing op uw gebruik van onze Website en Diensten, samen met het gebruik van onze winkel.

Door onze Website te bezoeken of ons uw persoonsgegevens te verstrekken, aanvaardt u de bepalingen van dit Privacybeleid en stemt u ermee in. Alle persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, worden behandeld in strikte overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679) (de ‘AVG’).

1. Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot alle persoonsgegevens die wij verwerken is Van der Geest Optiek, gevestigd te Generaal Cronjéstraat 15, 2021JA, Haarlem, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Nederland onder nummer 34070312.

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met ons door een e-mail te sturen naar (roy@vandergeestoptiek.com).

2. Verzamelde persoonsgegevens

2.1 Wij verwerken informatie van bezoekers van onze winkel en gebruikers van onze Website, ook wanneer u informatie van ons wilt ontvangen, een afspraak maakt via het formulier op onze Website of per e-mail met uw verzoek om informatie. Wij verwerken persoonsgegevens op basis van: (i) toestemming (overeenkomstig artikel 6(1)(a) AVG), (ii) het contract (overeenkomstig artikel 6(1)(b) AVG), (iii) naleving van een wettelijke verplichting (overeenkomstig art. 6(1)(c) AVG) en (iv) rechtmatige belangen (overeenkomstig artikel 6(1)(f) AVG).

In het formulier op onze Website kunnen wij u vragen een of meerdere van de volgende persoonsgegevens te verstrekken:

a) voor- en achternaam;
b) telefoonnummer;
c) e-mailadres; U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via e-mail (roy@vandergeestoptiek.com) om informatie aan te vragen. Als u ons zo’n e-mail stuurt, kunnen wij de persoonsgegevens en informatie die u in uw e-mail verstrekt, verwerken.

We kunnen de door u verstrekte informatie combineren met andere informatie die we van u hebben verwerkt, zowel online als fysiek in de winkel (inclusief maar niet beperkt tot uw aankoopgeschiedenis, uw adres, gegevens over brilrecepten, en/of de aankoopdatum), samen met informatie die we ontvangen van openbare informatiebronnen en externe partijen (bijv. Google).

Als u ons persoonsgegevens over een andere persoon verstrekt, verklaart u hierbij dat u daartoe bevoegd bent en dat u ons toestaat deze informatie te gebruiken in overeenstemming met dit Privacybeleid.

2.2 Wanneer u onze Website gebruikt, kunnen wij uw IP-adres verwerken en registreren. Uw IP-adres wordt opgeslagen in een tijdelijk logbestand. Wij kunnen informatie over uw gebruik van onze Website delen met aangesloten ondernemingen en partners, zoals verder beschreven in Artikel 3.2 en 3.3 van dit Privacybeleid.

3. Doel van de gegevensverwerking

3.1. Wij verwerken uw persoonsgegevens, zoals beschreven in Artikel 2.1 van dit Privacybeleid, met de volgende doelen: a) om te voldoen aan onze verplichtingen om u onze Diensten of producten te leveren (door verzending en facturering), of om aan andere verzoeken te voldoen (zoals online oogtesten of contact opnemen met een van onze winkel) (op basis van het contract (overeenkomstig artikel 6(1)(b) AVG)); b) om contact met u op te nemen met betrekking tot vervolgdiensten (zoals het doorgeven van de resultaten van een online oogmeting), om uw vragen te beantwoorden, om gevraagde informatie te verstrekken, en/of om advies te geven (op basis van toestemming (overeenkomstig art. 6(1)(a) AVG)); c) om informatie op te vragen (op basis van het contract (overeenkomstig art. 6(1)(b) (AVG)); d) om onze bedrijfsdoelstellingen veilig te stellen (op basis van rechtmatige belangen (overeenkomstig art. 6.1(f) AVG)), voor:
  • gegevensanalyse om de efficiëntie van de Diensten te verbeteren;
  • audits om na te gaan of onze interne processen functioneren naar behoren en om te voldoen aan wettelijke of contractuele vereisten;
  • fraude- en veiligheidscontroles, zoals het opsporen en voorkomen van identiteitsfraude of cyberaanvallen;
  • het aanvullen, verbeteren of wijzigingen van onze Website, producten en Diensten
  • het identificeren van trends in het gebruik van de Diensten, om inzicht te krijgen in welke onderdelen van onze Diensten het meest interessant zijn voor gebruikers; en
  • het bepalen van de effectiviteit van onze promotiecampagnes, zodat we onze campagnes kunnen aanpassen aan de behoeftes en interesses van onze gebruikers.
e) om de analyse van persoonsgegevens (bijv. aankoopgeschiedenis, informatie over brilrecepten, land en/of stad voor verzending, taal) om gepersonaliseerde dienstaanbiedingen te verstrekken (op basis van toestemming en legitiem belang (overeenkomstig de artikelen 6(1)(a) en (f) AVG)), om:
  • u eraan te herinneren dat u een nieuwe oogmeting nodig heeft, na 180 (driehonderdzestig) dagen nadat u uw laatste oogmeting heeft gehad;
  • u beter te begrijpen, zodat we onze interacties met u kunnen personaliseren en u kunnen voorzien van informatie en/of aanbiedingen die zijn afgestemd op uw interesses; en
  • uw voorkeuren beter te begrijpen, zodat we via de Diensten inhoud kunnen leveren die volgens ons relevant en interessant voor u zullen zijn;
en f) om te voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen, waaronder fiscale verplichtingen (op basis van het voldoen aan een wettelijke verplichting (overeenkomstig art. 6(1)(c) (AVG)); 3.2. In verband met marketing- en promotiemateriaal met betrekking tot onze producten en Diensten kunnen wij uw persoonsgegevens, zoals beschreven in Artikel 2.1 van dit Privacybeleid, verstrekken aan onze partners, met inbegrip van onze winkel in uw regio. Er kan dus door onze lokale winkel contact met u worden opgenomen met dergelijk marketing- en promotiemateriaal. Als u liever afmeldt voor dergelijke communicatie, kunt u contact opnemen met onze door een e-mail te sturen naar (roy@vandergeestoptiek.com). 3.3. Wij gebruiken de automatisch gegenereerde gegevens, zoals beschreven in Artikel 2.2 van dit Privacybeleid, en uw bedrijfsgegevens en persoonsgegevens, zoals beschreven in Artikel 2.1 van dit Privacybeleid, om geaggregeerde analyses uit te voeren voor intern onderzoek en statistische en strategische doeleinden. Deze geaggregeerde informatie identificeert u of uw bedrijf niet. Wij gebruiken de geaggregeerde informatie om onze Website, Diensten en producten te optimaliseren en om meer te weten te komen over het gebruik van onze Website en producten, zodat wij deze kunnen verbeteren.

4. Bewaring van gegevens

4.1. Wij zullen de persoonsgegevens blijven verwerken voor een periode van twee (2) jaar na uw laatste aankoop, of voor zolang als wettelijk vereist of noodzakelijk en toegestaan is voor het doel of de doelen waarvoor de gegevens zijn verkregen. Onmiddellijk na deze periodes zullen wij de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren.

4.2. De volgende (niet-limitatieve) lijst van criteria wordt gebruikt om onze bewaartermijnen te bepalen (i) de duur van onze lopende relatie met u en de Diensten die wij aanbieden; (ii) onze eventuele onderworpenheid aan enige wettelijke verplichting(en); en (iii) andere wettelijke vereisten (zoals toepasselijke verjaringstermijn(en), rechtszaken of interne of externe onderzoeken).

4.3. Niettegenstaande Artikel 5.1 van dit Privacybeleid kunnen wij de persoonsgegevens voor een langere periode verwerken (i) als u ons vraagt om de persoonsgegevens nog eens twee (2) jaar te bewaren; of (ii) om te voldoen aan wettelijke bewaartermijnen (hetgeen bijvoorbeeld vereist wordt door de belastingwetgeving); of (iii) om aan te tonen dat de toepasselijke wettelijke verplichtingen (voortvloeiende uit bijvoorbeeld de AVG of marketingwetgeving) worden nageleefd.

4.4. Indien u verzoekt om verwijdering van uw persoonlijke informatie door contact met ons op te nemen via het proces zoals beschreven in Artikel 8 van dit Privacybeleid, zal al uw persoonlijke informatie die via onze Website wordt verwerkt, worden verwijderd, zoals ook vereist door de toepasselijke wetgeving. Dit geldt niet als wij uit hoofde van de wet, voor de voltooiing van de transactie waarvoor de informatie werd verwerkt, of voor intern gebruik, verplicht zijn om dergelijke informatie te bewaren.

5. Gegevensbescherming

Alle persoonlijke informatie die wij verwerken wordt vertrouwelijk behandeld. Derhalve zullen wij passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang of tegen enige andere verwerking van dergelijke persoonsgegevens, voor zover bovenstaand toevallig of onwettig plaatsvindt. Deze maatregelen garanderen een passend veiligheidsniveau gelet op de aard van de gegevens en de risico’s die de verwerking van de gegevens met zich meebrengen. Zo maken wij gebruik van Security Socket Layer encrypties over de gehele Website.

6. Bewaring van gegevens

6.1. Onverminderd de Artikelen 3, 6.1 en 6.2 van dit Privacybeleid geven wij geen persoonlijke informatie of persoonsgegevens door aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op grond van de toepasselijke wetgeving of in opdracht van de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

6.2. Wij wijzen u er echter op dat wij uw persoonsgegevens en de informatie kunnen doorgeven aan onze winkel, zoals uiteengezet in Artikel 3.2 van dit Privacybeleid.

6.3. Wij kunnen andere gegevensverwerkende bedrijven in dienst nemen om persoonsgegevens uitsluitend namens ons te verwerken. Dergelijke gegevensverwerkende bedrijven hebben alleen het recht om de gegevens te verwerken die nodig zijn voor de uitvoering van hun diensten en activiteiten en in overeenstemming met onze uitdrukkelijke schriftelijke instructies. De verwerker garandeert dat hij passende technische en organisatorische maatregelen heeft getroffen om te waarborgen dat de verwerking van persoonsgegevens voldoet aan de eisen van dit Privacybeleid en de AVG. Ook waarborgt de verwerker de bescherming van de rechten van alle betrokkenen. De verwerking van persoonsgegevens door een verwerker wordt altijd geregeld door een schriftelijke overeenkomst inzake gegevensverwerking tussen ons en de verwerker. Voor bijkomende informatie over deze gegevensverwerkende bedrijven kan u contact met ons opnemen volgens het proces zoals beschreven in Artikel 7 van dit Privacybeleid.

7. Uw recht

7.1. U hebt het recht om op verzoek een bevestiging van ons te krijgen of wij uw persoonsgegevens al dan niet verwerken. De persoonsgegevens die u bij de registratie van een klant bij ons opgeeft, kun u te allen tijde zelf inzien en wijzigen via uw account op de Website. U hebt ook het recht om ons  een verzoek te sturen om dergelijke informatie te ontvangen, door een e-mail te sturen naar (roy@vandergeestoptiek.com). Verder heeft u het recht om ons een verzoek te sturen om uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, door te geven, te corrigeren, te wissen of volledig in te trekken. Wij zullen uw verzoek onmiddellijk en in overeenstemming met de AVG behandelen. Ook zullen wij u zonder onnodige vertraging een antwoord sturen, ten minste binnen een maand na ontvangst van uw schriftelijke verzoek.

7.2. U hebt het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Bij een dergelijk bezwaar zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij aantonen dat 1) wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking hebben, die uw belangen, rechten en vrijheden overstijgen; of 2) verwerking noodzakelijk is om een juridische claim(s) vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen. Wij zullen u zonder onnodige vertraging een antwoord sturen, met een maximum van één maand na ontvangst van uw schriftelijk verzoek.

7.3. Indien u klachten hebt over onze gegevensverwerking of over uw eerdere verzoeken, kunt contact opnemen met ons op roy@vandergeestoptiek.com. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de relevante gegevensbeschermingsautoriteit. In het geval van Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

7.4. Indien u nog vragen of opmerkingen hebt, kunt u contact opnemen met ons op roy@vandergeestoptiek.com.

8. Websites van derden

Onze Website kan hyperlinks bevatten die leiden naar externe websites die door derden worden onderhouden. Wij kunnen geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor de inhoud van deze websites en voor de manier waarop deze websites met uw gegevens omgaan. Zorg ervoor dat u het toepasselijke Privacybeleid, indien aanwezig, van de websites die u bezoekt leest.

9. Herzieningen van dit Privacybeleid

Houd er rekening mee dat dit Privacybeleid van tijd tot tijd kan worden herzien. Elk herzien Privacybeleid zal worden gepubliceerd op onze Website, waar de meest actuele versie te allen tijde beschikbaar is. Wij raden u aan onze Website en het Privacybeleid regelmatig te controleren. Als we een verandering in dit Privacybeleid aanbrengen die uw privacy rechten zou aantasten, zullen we ofwel uw toestemming voor de verandering vragen, ofwel ons eerdere Privacybeleid blijven naleven als het om informatie gaat die we hebben verwerkt toen het van kracht was. De laatste herziening vond plaats in mei 2021 te Haarlem, Nederland.